INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto beru na vědomí, že společnost:

RUMITEX, s.r.o.

IČ: 28338812

se sídlem: Vavrečkova 5673 , 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 62019

Tel.: 736 473 535

(dále také jen jako „Správce“)

zpracovává mé osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

A to v rozsahu:

  • jméno, příjmení, adresa bydliště (ulice a číslo domu, město, PSČ, země), telefonní číslo,
    e-mail
    .

Za účelem:

  1. marketingové účely, včetně přímého marketingu (formou zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou, či jinými způsoby elektronické komunikace apod.);
  2. telefonický kontakt.

Zároveň beru na vědomí, že do účinnosti GDPR (tj. do 25. 5. 2018) jsou údaje poskytovány v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom/a toho a uděluji souhlas s tím, že Správce může mnou poskytnuté osobní údaje (v rozsahu uvedeném výše) poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje pro Správce a poskytují záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů a dále náležitou ochranu osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom/a svého práva tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoli písemně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: rumitex@rumitex.cz , anebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla Správce, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému zpracování.

Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a práva podat stížnost u dozorového úřadu. Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25. 5. 2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, poskytl/a jsem je zcela svobodně, vědomě a dobrovolně.